Referat fra generalforsamling den 22/2-2022

Referat fra generalforsamlingen d. 22. februar 2022, kl. 19.00  i Thylands Lystfiskerforening som blev afholdt i klubhuset på Torneallé. Der var mødt 11 medlemmer frem, inkl. bestyrelsesmedlemmer og vores æresmedlem, Jan Hovmark. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent
Martin Krusell Nielsen modtog valg som dirigent. 

2: Valg af stemmetællere
Poul og Bjarne modtog valg, men slap med skrækken. 

3: Formanden aflægger beretning 
Søren Johnsen aflagde beretning med status over 2020 + 2021, og takkede af for denne gang efter 15 år på posten. Beretningen vil være at finde på hjemmesiden. Daniel Toft Larsen redegjorde for arbejdet med foreningens ny hjemmeside, thylf.info.

4: Fiskeplejeudvalget aflægger beretning
Bo Poulsen aflagde beretning for 2020 og 2021. Bo redegjorde for ”vores” dambrugers rolle, og de udsætningsplaner, der er gældende og som kommer til at gælde, fx at vi fra næste år skal skaffe 15 liter rogn mod nu 13 liter fra elfiskeriet. Bo redegjorde endvidere for hvorfor der ikke udsættes ål i Førby Sø længere, og for fremtidsplanerne for Vandet Sø. Beretningen vil være at finde på hjemmesiden. 

5: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Mads Kjærgaard aflagde regnskabet for 2020 og 2021. Der har været små underskud på bundlinjerne, som skyldes et defekt toilet, som har sendt vores vandregning, og dermed efterfølgende a conto-betalinger, i vejret. Foreningen er velkonsolideret, og der er absolut ingen alarmklokker der ringer. Regnskabet vil være at finde på hjemmesiden. Der blev diskuteret kontingentsatser, og det blev vedtaget, at kontingentet for 2023 er uændret 800,- og at vi indfører en betaling for børn på 150,-. Bestyrelsen kigger fremadrettet på kontingentsatserne ud fra fx konsekvenser for antallet af nuværende og kommende medlemmer. Pt er foreningens økonomi så god, at der ikke er akut behov for kontingentstigninger. 

6: Indkomne forslag
Ingen. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
På valg til bestyrelsen var Søren Johnsen, som ikke modtog genvalg, og Bo Poulsen, som modtog genvalg. Frits Faaborg havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen havde ønske om en 2. suppleant. Fredrik Frederiksen, Daniel Toft Larsen og Martin Krusell Nielsen modtog alle valg. Per Bjerregaard modtog genvalg som 1. suppleant. Efter konstituering ser bestyrelsen således ud: Formand: Frederik Frederiksen Næstformand: Daniel Toft Larsen Vandplejeformand: Bo Poulsen Kasserer: Mads Kjærgaard Bestyrelsesmedlem: Andreas Holm Andersen Suppleant 1: Per Bjerregaard Suppleant 2: Martin Krusell Nielsen


 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Bjarne Kristensen blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 


9: Eventuelt
Lars Rask Mortensen orienterede om arbejdet i Nationalparkrådet, og de startudfordringer, der har været. Lars ønskede et nærmere og mere formaliseret samarbejde med bestyrelsen, evt deltagelse i bestyrelsesmøder, så der er fælles fodslaw. Orienteringen affødte en længere diskussion af planerne for Naturnationalparker, og det er TL´s holdning at støtte planerne. 75 års jubilæum afholdes i løbet af året – bestyrelsen ser nærmere på mulighederne for at fejre OG synliggøre foreningen i den anledning. Frederik foreslog at få fremstillet en film med foreningens historie, som både kunne være et ”jubilæumsskrift” og en intro til foreningen på vores hjemmeside. 


Der vil blive arbejdet med projektet, og bestyrelsen prøver ta få indsamlet materiale til filmen. Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for Thylands Lystfiskerforening

Vedtægter
§ 1

 1. Foreningens navn er: Thylands Lystfiskerforening.
 2. Foreningens hjemsted er: Thisted Kommune.
 3. Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.


§ 2

Foreningens formål

 1. At fremme enhver form for lystfiskeri med stang og line.
 2. At arbejde for en forbedring af vandmiljøet og derigennem øge bestanden af fisk i vore vande.
 3. At fremme fiskebestanden ved udsætning af fiskeyngel.
 4. At fremme et aktivt foreningsliv med klubhuset som udgangspunkt.
 5. Gennem lodsejeraftaler at leje fiskevand til foreningens medlemmer.


§ 3

Medlemmer

Foreningen er en sammenslutning af lystfiskere

Alle som vil overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, kan optages som medlem.

Unge kan optages som juniormedlemmer indtil det kalenderår hvori de fylder 18 år. Juniormedlemmer er uden stemmeret.

Børn under 14 år kan fiske i foreningens vande uden at være medlem

Bestyrelsen kan nægte optagelse eller ekskludere et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for den ordinære generalforsamling af den udelukkede


§ 4

Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når 20 medlemmer skriftligt begærer det hos formanden. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter en sådan begæring er kommet formanden i hænde.

Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, jfr. dog § 7.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 15. januar

Indvarsling til generalforsamling sker skriftlig eller via mail med mindst 8 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Alle stemmeberettigede er valgbare, såfremt den pågældende deltager i generalforsamlingen, eller skriftligt har tilkendegivet at ville modtage valg.

Alle valg er skriftlige, såfremt blot ét medlem ytrer ønske herom.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Fiskeplejeudvalget aflægger beretning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.


§ 5

Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Alle for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og nedsætter ad hoc udvalg til særlige opgaver.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møde så ofte det er påkrævet. Forhandlingsprotokol føres og underskrives af de deltagende.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde. Herunder anbringelse af foreningens midler udover en disponibel beholdning.

Bortsalg af foreningens faste ejendom kan ikke ske uden en generalforsamlings/ekstraordinær generalforsamlings godkendelse heraf.


§ 6

Kontingent

Medlemmernes kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. Kontingentbetalingen opkræves gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, og gælder fra 1. marts i betalingsåret til 28/29. februar det følgende år.

Dag- og gæstekort kan udstedes af kassereren.


§ 7

Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen er opført som særskilt punkt på dagsordenen. Ændringen kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.


§ 8

Fredningstider og mindstemål

Faddersbøl Å, Årup Å og Bromølle Å er fredet for fiskeri i perioden 1. november til 28/29. februar, (begge dage incl.).

I Faddersbøl Å opstrøms Kjeldtofts Bro er mindstemål for bækørreder 40 cm.

På Egebaksandestykket, og opstrøms herfor, fiskes ren “catch & release”. D.v.s. at alle bækørreder genudsættes så skånsomt som muligt. Der fiskes kun med modhageløse enkeltkroge og cirkelkroge, både når der fiskes med naturlig agn og med kunstagn . Fredningstid: 1. september til 29.(29) februar. (begge dage incl.) Derudover 1. maj til 16 juli. Begge dage incl. af hensyn til ejerens jagt.

Der kan ikke fiskes på dagkort på Egebaksandestykket.

Bortset herfra følger vi de officielle love om mindstemål, fredningstider, fredningsbælter m.m

Såedes vedtaget på generalforsamlingen i Thylands Lystfiskerforening den

27. februar 2018.