Fiskevand


Bromølle å

Fredningstid:  1. November - 28/29. februar, (begge dage incl.).

Arter: Dette er foreningens "Havørred vand". Der er efterhånden en rigtig god opgang af havørreder i åen. Fiskeriet kan være lidt besværligt, men ofte bøvlet værd.

Parkering: Se "P".


Faddersbøl å

Fredningstid:  1. November - 28/29. februar, (begge dage incl.).
I Faddersbøl Å, opstrøms Kjeldtofts Bro er mindstemål for bækørreder 40 cm. Hav ekstra respekt for en sårbar bækørred bestand.  
 
Arter: Bækørreder, Gedder & Aborrer.

Parkering: Se "P".
Egebaksande å

Fredningstid/Tidsrum: Vi må fiske fra og med 1. marts, til og med 30. april og igen fra og med 17. juli, til og med 31. august. Resten af sommeren er fiskeriet fredet af hensyn til jagten.
Arter: Bækørreder, Gedder & Aborrer.  

Åstrækning: Nedstrøms er grænsen ved skoven. Ejeren har banket pæle i på begge, sider hvortil fiskeriet går. Opstrøms på sydsiden af åen er det til hestefolden ved ejendommen øst for Egebaksande. På nordsiden af åen er der ingen ændring, men hold øje med pælene der viser, hvor grænsen for fiskeriet går.

Parkering: Der bliver bom over vejen ved gården Egebaksande og ved gårdens skel mod øst. Vi parkerer selvfølgelig udenfor bommene og på en måde, så vi ikke spærrer for adgang af gårdens maskiner. Derudover kan der parkeres ved Jannerup Bro - Se "P".

Fiskeriet er, som tidligere, forbeholdt medlemmer af Thylands Lystfiskerforening og er ren “Catch & Release”, med modhageløse kroge!  

Nors Sø

Arter: Gedde, Aborrer & helt.

Parkering: Fra Klitmøllervej tager man Agerholmvej helt ned til parkeringspladsen - Se "P".
Hvis der er badegæster ved søen, må vi trække lidt væk så, vi ikke generer andre brugere af søen.


Førby Sø

Arter: Gedder & Aborrer.

Parkering: Beliggende umiddelbart syd for Vorupørvej som en del af Nationalpark Thy. Parkering Ved østsiden af søen - se "P".


oRDENSREGLER

For at sikre, at vi kan få lov til at beholde vores fiskevand opfordres der kraftigt til, at vi alle viser hensyn til lodsejerne. Vær ekstra opmærksom på, at parkering ikke generer landbrugsmasker & andet traffik.

Retningslinjer
  • Medlemskortet skal forevises på anfordring af enhver lodsejer samt for enhver fiskeberettiget, der forlanger det.
  • Lystfiskere må kun færdes på stien langs åen/søbredden.
  • Vis hensyn til afgrøder, hegn & naturen vi færdes i.
  • Efterlad IKKE nogen former for affald -  #PlasticInTheBasket.
  • Overhold regler om fredninger og mindstemål.
  • Sørg altid for så nænsom genudsætning som muligt, så vi dermed sikrer fiskene de bedste overlevelsesmuligheder.
  • Tag ikke flere fisk med hjem, end du kan spise. Udvis ansvarlighed og hav respekt for fiskebestanden. 

Kort over fiskevand